Včelaření 2014
 
Rok 2014 lze charakterizovat jako rok teplotně průměrný, ale srážkově neobvyklý. Počátek včelařské sezony vypadal nadějně. Jarní měsíce, únor a březen, byly teplotně nadprůměrné. Příroda rychle vykvetla. Květy sice obsahovaly dostatek pylu, ale ochlazení a následující deště přírodě příliš neprospěly. Většina květů zůstala neopýlená. V této sezoně některé ovoce, v naší oblasti, nebylo. Jarní medová snůška nebyla téměř žádná.
Naopak v letních měsících, kdy bychom všichni raději měli tepleji, byly teploty podprůměrné. Převažovala vysoká vlhkost v ovzduší. Tento stav přispěl k mimořádnému rozšíření plísní a houbových chorob. Ve včelstvech se rozšířil mor včelího plodu.
 

Krátké připomenutí

Výroční členská schůze ZO ČSV Kozlovice, o.s. ze dne 9. března 2014 schválila v programu činnosti na rok 2014
         udržovat a zlepšovat zdravotní stav včelstev i genetický základ
         modernizovat metody včelaření a technické vybavení
         získávat nové včelaře
         udržet aktivní činnost Školního kroužku
         pokračovat v rekonstrukci a budování objektu Včelí farmy 
         dále se podílet na činnosti obce
 
 
V průběhu celého roku, pravidelně, zejména o víkendech, probíhala postupně, zpravidla svépomocí, rekonstrukce areálu včelí farmy.

Rekonstrukcí přístřešku zděné budovy - zkorodovaná nosná ocelová konstrukce byla postupně nahrazena otevřenou trámovou konstrukcí, vznikl nadstřešený prostor pro umístění včelstev.
 
Pozorování života včel. V polovině dubna byly umístěny do přístřešku dvě včelstva. V rámci nadačního programu Think Big se mladému řešitelskému týmu, v loňském roce, podařilo získat finanční prostředky na realizaci dvou transparentních včelích úlu. Jeden z nich je vybaven kamerami pro sledování činnosti včel uvnitř i vně úlu. Kvalitní obraz je nepřetržitě předáván do sítě Internet. Projekt byl úspěšně ukončen a realizovaná zařízení byla bezplatně převedena do majetku naší organizace.
   
Doplnění včelstev na včelí farmě. Koncem května byla umístěna do přístřešku další včelstva. Budou sloužit, společně s pozorovacími úly, především potřebám praktické výuky ve Včelařského kroužku.

Nepříznivý počátek léta. Vzhledem ke špatnému jaru měla většina včelstev minimum zásob a byly zaznamenány i jejich úhyny hladem. Silná včelstva téměř neexistovala. Vysoká vlhkost ovzduší a nedostatek včel v úlech, byly zřejmou příčinou celkově špatného zdravotního stavu včelstev.

Mor včelího plodu. V průběhu června byl diagnostikován u včelstva v Kozlovicích „ Mor včelího plodu “.  Následná veterinární vyšetření určila celkem na 10. stanovištích výskyt moru. Podle platné legislativy se tato nemoc v naší republice neléčí. Proto bylo na jednotlivých stanovištích postupně utraceno 70 včelstev.

Montáž hospodářské budovy. V loňském roce se podařilo naší organizaci uspět v programu PRAZDROJ LIDEM a tím získat podstatnou část finančních prostředků na stavbu hospodářské budovy.
V průběhu letošní sezony byla dokončena a schválena stavební dokumentace. Byly postupně prováděny terénní úpravy a stavební práce pro umístění montované stavby - rekonstruované moduly Unimo buněk.
Počátkem září byly moduly umístěny na připravené patky. Provedli jsme montáž podlahové krytiny a připravili některé konstrukční díly pro zastřešení.
 
Obecní slavnost - 13. září 2014 – oslavy 720 let naší obce.
Tentokrát počasí nebylo příznivé. Vzhled k připravenému nadstřešení, úspěšně probíhal kulturní bohatý program.
U včeřského stánku byl zájem především o něco na zahřátí, bylo opravdu zima. Nemohli jsme, vzhledem k platné legislativě, ve všem vyhovět. Práce naších členů, tentokrát, do pokladny, toho moc nepřinesla.
 
Členská schůze s přednáškou – v neděli 7. prosince 2014 na svátek sv. Ambrože, patrona včelařů, byla sloužená tradiční mše svatá za zemřelé členy našeho včelařského spolku. Na ni navazovala přednáška v restauraci „ U Váhy “ přítele Kopečka na téma - Tlumení včelích nemocí.
 
Souznění – tradiční vánoční jarmark. V sobotu 13. prosince jsme se účastnili již šestnáctého ročníku festivalu Souznění. Nemalá část programu mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel probíhá v Kozlovicích. Počasí bylo příznivé. Naše dva stánky úspěšně nabízely včelařské produkty.
 

Ze statistiky roku 2014

Včelařská organizace měla na začátku roku 46 členů a společně s včelařským kroužkem chovala 380 včelstev. V průběhu roku, organizace přijala jednoho nového člena a počet registrovaných včelstev stoupl na 396.
Následkem verinárních opatření, bylo ke konci roku utraceno 70 včelstev.
Celkově, vzhledem k nepříznivému včelařskému období tohoto roku, lze předpokládat, že ztráty na včelstvech překročí 50 %.
 
Významná životní jubilea oslavili členové:
 
Červenka Josef
Kozlovice 102
87
let
 
Tkáč Josef
Kozlovice 557
85
let
 
Juřica Josef
Kozlovice 103
84
let
 
Tomek Břetislav
Kozlovice 346
82
let
 
Tobola Alois
Kozlovice 568
80
let
 
Štefek Josef
Kozlovice 684
70
let
 
Ulčák Václav
Kozlovice 469
60
let
RNDr.
Eliášová Hana
Kozlovice 179
50
let
JUDr.
Prašivka Petr
Kozlovice 503
50
let
 
Složení výboru:
Předseda
Ing. František Boháč
Měrkovic 746
Místopředseda
Václav Ulčák
Kozlovice 469
Jednatel
RNDr. Stanislav Ulčák
Kozlovice 472
Pokladník
Mgr. Lukáš Gola
Kozlovice 944
Revizní komise
Vladislav Borák
Lhotka 152
Referenti :
 
 
Nákazový
Alois Kocián
Kozlovice 349
Včel. kroužek
Jaroslav Barták
Kozlovice 258
 
 
Pro potřeby ZO ČSV zpracoval Boháč, 2014
 
 
Články
 
Zveřejněno ve Zpravodaji Kozlovice,
 
Pozorování života včel.
 
Naše základní organizace Kozlovice postupně realizuje v centru obce nový Včelařský areál. Toto zázemí bude jistě sloužit nejen všem členům, ale i zájemcům o přírodu. Především by však mělo usnadnit včelaření začínajícím. Smysl naši činnost vidíme především v odkazu pro budoucnost.
Naše zkušenosti a současné znalosti o přírodě poskytujeme všem zájemcům. Ti nejmladší jsou, ve většině, členy Včelařského kroužku. Byl založen před více jak 65 léty a celou dobu úspěšně funguje při Základní škole v Kozlovicích. Díky pochopení vedení a učitelů této školy, máme možnost zde vést zajímavý zájmový kroužek.
Zlepšujeme zázemí praktické činnost. Budujeme Dětskou včelí farmu. Představuje nejen nezbytné včelařské vybavení pro získání potřebných znalostí a dovedností, ale i něco navíc. V rámci nadačního programu Think Big O2 se mladému řešitelskému týmu podařilo získat finanční prostředky na projekt Pozorování života včel. Za vydatné pomoci nadšenců - členů základní organizace, jsme realizovali na počátku letošní sezony realizovali transparentní včelí úly. Jeden je vybaven kamerovým systémem pro online přenosy. Zde máte možnost, prostřednictvím internetu, se přesvědčit, že včely „ makají“ i v noci. Tato možnost vešla rychle ve známost a zájemců o pozorování včelího života přibývá (nejen z okruhu mladých včelařů).
Navštivte prosím naše webové stránky (ve dne, ale i třeba v noci) a můžete se prostřednictvím internetu přesvědčit, nejen co včely právě dělají, ale i to co můžete vy udělat pro přátelské soužití s přírodou.
 
Boháč, předseda ZO ČSV Kozlovice  
 

Adresa

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Kozlovice

IČ: 68334206
739 47 Kozlovice 1009

Kontakty

Předseda: Jaroslav Barták 
Jednatel: Ing.Aleš Eliáš
Pokladník: Mgr. Lukáš Gola

 
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Přihlásit